VEDTEKTER

 

Vedtatt på generalforsamlingen den 22. mai 2023

 

1. FORMÅL

 

Norsk-Tysk Selskap er en politisk uavhengig, ideell organisasjon. Selskapets formål er å fremme forbindelsene mellom Norge og Tyskland i nært samarbeid med personer, organisasjoner og virksomheter som har likeartet målsetting.

 

2. MEDLEMSKAP

 

Privatpersoner, ideelle eller kommersielle organisasjoner og bedrifter kan bli medlemmer. Medlemskap innebærer at man slutter seg til selskapets formål og øvrige vedtekter og at man betaler kontingent. Skal et medlemskap sies opp, må det gjøres skriftlig til Styret innen den 31. oktober året før.

 

3. SELSKAPETS ORGANER

 

Selskapets organer er generalforsamlingen, den norske og den tyske presidenten, Styret og en rådgivende gruppe.

 

A. Generalforsamlingen

 

Selskapets øverste organ er generalforsamlingen. Alle medlemmer har rett til å møte. Generalforsamlingen holdes i utgangspunktet i første kvartal hvert år. Møtet kan avholdes fysisk eller digitalt. Fysisk møte ledes av den norske presidenten. Generalforsamlingen behandler og godkjenner årsberetningen og regnskapet, som fremlegges av Selskapets styre. Møtet deltar i drøftingen av virksomhetsplanleggingen for tiden frem til neste ordinære generalforsamling. For øvrig behandler generalforsamlingen de saker som fremlegges av Styret.

Generalforsamlingen godkjenner vedtektene. Generalforsamlingen velger Selskapets norske og tyske president og medlemmer til Styret etter forslag fra Styret. Det samme gjelder valg av revisor. Generalforsamlingen beslutninger treffes ved simpelt flertall. Generalforsamlingen innkalles med minst tre ukers varsel. Medlemmene kan fremme forslag om saker til behandling og om kandidater til Styret. Slike forslag må forelegges Styret i skriftlig form og før utgangen av året forut for vedkommende generalforsamlingen. Styret kan innkalle medlemmene til ekstraordinær generalforsamling med samme frist som ovenfor.

 

B. Presidentene

 

Presidentenes oppgave er å følge selskapets virksomhet og samarbeide med hverandre innenfor rammen av Selskapets formål. Deres funksjonsperiode er 5 år med mulighet for forlengelse for nye 5 år. Den norske presidenten leder generalforsamlingen.

 

C. Styret

 

Styret kan bestå av opptil 10 medlemmer. Medlemmenes funksjonstid er 2 år. I utgangspunktet kan gjenvalg skje inntil tre ganger.  Styret velger selv leder og nestleder. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede. Beslutninger treffes ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet har styreleder dobbelstemme. Styret fremmer forslag om kandidater til Selskapets organer. Styret kan ekskludere personer fra Selskapet.

Styret har ansvar for selskapets drift, programmopplegg og økonomi, herunder forvaltning av Selskapets midler. Styret utnevner nye medlemmer til den rådgivende gruppen i samråd med presidentene. Styret påser at selskapets vedtekter overholdes. Styret leder det daglige arbeid for Selskapets drift. Styret fastsetter medlemskontingenten. Styret kan oppnevne utvalg og prosjektgrupper utenfor Styret som skal ha ansvar for spesielle arbeidsområder eller prosjekter. Styremøtene er lukket, men andre kan inviteres der dette anses hensiktsmessig. Det skal skrives referat fra styremøtene.

Styreleder tegner bindende for Selskapet. Er styreleder forhindret, tegner nestleder.

 

D. Rådgivende gruppe

 

Presidenten og Styret kan oppnevne medlemmer til en rådgivende gruppe. Det er ikke anledning til medlemskap i den rådgivende gruppen og Styret samtidig. Gruppens rolle er rådgivende. Til den rådgivende gruppen opnevnes personer som viser interesse og engasjement for selskapets formål eller som på annen måte kan tjene selskapet.

 

4. REGNSKAP OG REVISJON

 

Regnskapet revideres av den revisor som ble utpekt på fjorårets allmøte. Regnskapet forelegges generalforsamlingen for godkjenning.

 

5. OPPLØSNING

 

Selskapet kan bare oppløses ved vedtak på den ordinære generalforsamlingen etter innstilling av Styret i samråd med Presidentene. Vedtaket krever minst tre fjerdedels flertall blant de fremmøtte medlemmene. Eventuelle disponible midler overføres til en organisasjon med likeartet målsetting etter nærmere beslutning av den samme generalforsamlingen.

 

6. MIDLERTIDIG UTSETTELSE

 

Dersom en forbigående mangel på driftsmidler eller andre ressurser umuliggjør fortsatt drift i en periode, kan Styret alene beslutte en midlertidig utsettelse av Selskapets virksomhet. Selskapets midler forblir i så fall i Selskapets eie.
 

Selskapets organer er under slike forhold underlagt det samme ansvar for Selskapet og dets midler.