VEDTEKTER

 

Vedtatt på Allmøtet den 20. mars 2007 

 

1.             FORMÅL

 

Norsk-Tysk Selskap er en politisk uavhengig, ideell organisasjon. Selskapets formål er å fremme forbindelsene mellom Norge og Tyskland i nært samarbeid med personer, organisasjoner og virksomheter som har likeartet målsetting.

 

2.             MEDLEMSKAP

 

Privatpersoner, ideelle eller kommersielle organisasjoner og bedrifter kan bli medlemmer. Medlemskap innebærer at man slutter seg til selskapets formål og øvrige vedtekter og at man betaler kontingent. Skal et medlemskap sies opp, må det gjøres skriftlig til sekretariatet innen den 31. oktober året før.

 

3.             SELSKAPETS ORGANER

 

Selskapets organer er Allmøtet, den norske og den tyske presidenten, Styret og Rådet.

 

A.             Allmøtet

 

Selskapets øverste organ er Allmøtet. Alle medlemmer har rett til å møte. Allmøtet holdes i første kvartal hvert år. Møtet ledes av den norske presidenten. Allmøtet behandler og godkjenner årsberetningen og regnskapet, som fremlegges av Selskapets styre. Møtet deltar i drøftingen av virksomhetsplanleggingen for tiden frem til neste ordinære Allmøte. For øvrig behandler Allmøtet de saker som fremlegges av Styret.

Allmøtet godkjenner vedtektene. Allmøtet velger Selskapets norske og tyske president og medlemmer til Styret og Rådet etter forslag fra Styret. Det samme gjelder valg av revisor. Allmøtets beslutninger treffes ved simpelt flertall. Allmøtet innkalles med minst tre ukers varsel. Medlemmene kan fremme forslag om saker til behandling og om kandidater til Styret og Rådet. Slike forslag må forelegges Styret i skriftlig form og før utgangen av året forut for vedkommende Allmøtet. Styret kan innkalle medlemmene til ekstraordinært Allmøte med samme frist som ovenfor.

 

B.             Presidentene.

 

Presidentenes oppgave er å følge selskapets virksomhet og samarbeide med hverandre innenfor rammen av Selskapets formål. Deres funksjonsperiode er 5 år med mulighet for forlengelse for nye 5 år. Den norske presidenten leder Allmøtet.

 

C.           Styret

 

Styret kan bestå av 7 til 10 medlemmer. Medlemmenes funksjonstid er 2 år. Gjenvalg kan skje inntil tre ganger.  Styret velger selv formann og viseformann. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede. Beslutninger treffes ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet har styreformannen dobbelstemme. Styret fremmer forslag om kandidater til Selskapets organer. Styret kan ekskludere personer fra Selskapet. 

Styret har ansvar for selskapets drift, programmopplegg og økonomi, herunder forvaltning av Selskapets midler. Styret utnevner nye rådsmedlemmer når det trengs. Styret påser at selskapets vedtekter overholdes. Styret leder det daglige arbeid for Selskapets drift. Styret fastsetter medlemskontingenten. Styret kan oppnevne utvalg og/ prosjektgrupper utenfor Styret som skal ha ansvar for spesielle arbeidsområder eller prosjekter. Styremøtene er lukket, men andre kan inviteres der dette anses hensiktsmessig. Det skal skrives referat fra styremøtene. 

Styreformannen og sekretæren sammen tegner bindende for Selskapet. Er formannen forhindret, tegner viseformannen, er sekretæren forhindret, tegner et av de andre styremedlemmene. 

Ėn person med tale- og forslagsrett representerer gruppen ”Unge Voksne” i styret. Representantens funksjon er rådgivende og han har ikke stemmerett. 

Styret utnevner nye rådsmedlemmer når det trengs.

 

D.           Rådet

 

Rådet kan bestå av inntil 24 medlemmer. De er medlemmer av Selskapet og betaler kontingent. Medlemmenes funksjonsperiode er 5 år, men kan gjentas ubegrenset antall ganger. Det er ikke anledning til medlemskap i Rådet og Styret samtidig. Rådets rolle er rådgivende. Til rådsmedlemmer velges personer som viser interesse og engasjement for selskapets formål eller som på annen måte kan tjene selskapet. Rådet har ikke regelmessige møter, men kan innkalles til møte ved behov. Rådet innkalles av den norske presidenten som også leder møtet. Presidenten kan invitere både medlemmer av Styret eller andre til møtet om han finner det hensiktsmessig.

 

4.             REGNSKAP OG REVISJON

 

Regnskapet revideres av den revisor som ble utpekt på fjorårets allmøte. Regnskapet forelegges Allmøtet for godkjenning.

 

5.             OPPLØSNING

 

Selskapet kan bare oppløses ved vedtak i ordinært Allmøte etter innstilling av Styret i samråd med Presidentene. Vedtaket krever minst tre fjerdedels flertall blant de fremmøtte medlemmene. Eventuelle disponible midler overføres til en organisasjon med likeartet målsetting etter nærmere beslutning av det samme Allmøtet.

 

6.             MIDLERTIDIG UTSETTELSE

 

Dersom en forbigående mangel på driftsmidler eller andre ressurser umuliggjør fortsatt drift i en periode, kan Styret alene beslutte en midlertidig utsettelse av Selskapets virksomhet. Selskapets midler forblir i så fall i Selskapets eie.
 

Selskapets organer er under slike forhold underlagt det samme ansvar for Selskapet og dets midler.